Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
Νέα πλατφόρμα στο efka.gov.gr καταγγελίας

Νέα πλατφόρμα στο efka.gov.gr καταγγελίας εργαζομένων για αδήλωτη εργασία κλπ

Νέα πλατφόρμα στο efka.gov.gr καταγγελίας εργαζομένων για τις συνθήκες εργασίας. Μέσω του efka.gov.gr θα μπορούν οι εργαζόμενοι να υποβάλλουν καταγγελίες για αδήλωτη εργασία, καταστρατήγηση εργασιακών δικαιωμάτων και παραβατικές συμπεριφορές εργοδοτών σύμφωνα με απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας Πάνου Τσακλόγλου. Σύμφωνα με πληροφορίες η πλατφόρμα θα τεθεί σε εφαρμογή μέχρι τέλος του έτους.

Οι εργαζόμενοι θα μπορούν να κάνουν την καταγγελία τους και στην συνέχεια θα παρεμβαίνουν τα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρά Ασφάλισης (Π.Ε.Κ.Α.) του e-ΕΦΚΑ.

Το έργο των ΠΕΚΑ είναι:

α. η καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής,

β. η πάταξη της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας,

γ. η προστασία των εργαζόμενων από την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων τους από παραβατικές συμπεριφορές εργοδοτών και

δ. η προστασία των εργοδοτών από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.


Τα Π.Ε.Κ.Α. διενεργούν ελέγχους σε όλη την ελληνική επικράτεια για την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και κάθε είδους παραβατικής συμπεριφοράς εργοδοτών σχετικά με την με την εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται όπου ασκείται επαγγελματική δραστηριότητα ή εκτελείται οικοδομοτεχνικό έργο.

Ειδικότερα έργο των Π.Ε.Κ.Α. είναι:

α. Η διενέργεια επιτόπιων και ουσιαστικών ελέγχων για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, είτε βάσει στόχευσης (risk analysis), είτε κατόπιν καταγγελίας ή αναφοράς άλλων Υπηρεσιών (Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρηση Εργασίας, ΥΕΔΔΕ, Πολεοδομία, Οικονομική Αστυνομία, Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης κ.λπ.).

β. Η συμμετοχή σε μικτά κλιμάκια ελέγχου σε συνεργασία με άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς (π.χ. ΑΑΔΕ, ΣΔΟΕ, Επιθεώρηση Εργασίας, Οικονομική Αστυνομία), κατόπιν σχετικής συμφωνίας με τις εν λόγω Υπηρεσίες.

γ. Η διεκπεραίωση καταγγελιών για αδήλωτη, υποδηλωμένη και ανασφάλιστη εργασία τόσο αυτών που υποβάλλονται μετά τη σύσταση και λειτουργία των Π.Ε.Κ.Α., όσο και των εκκρεμών καταγγελιών, οι οποίες διαβιβάζονται αμελλητί από τις Τοπικές Διευθύνσεις (Τ.Δ.) του e-ΕΦΚΑ.

δ. Η διεκπεραίωση αναφορών ή καταγγελιών είτε της Αστυνομίας και της Πολεοδομίας είτε τρίτων για αυθαίρετες κατασκευές ή υπερβάσεις δόμησης.

ε. Η πραγματοποίηση επανελέγχων σε εκτέλεση αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών και των Δικαστηρίων, οι οποίες αφορούν ελέγχους που έχουν διενεργηθεί είτε από τα Π.Ε.Κ.Α., είτε από τις Τ.Δ.

στ. Η τροποποίηση πράξεων ή αποφάσεων που έχουν εκδώσει, σε εκτέλεση αποφάσεων Διοικητικών Επιτροπών του e-ΕΦΚΑ ή Δικαστηρίων.


ζ. Η συνδρομή, στη σύνταξη απόψεων για το σχηματισμό του φακέλου της εισήγησης από τους αρμόδιους υπαλλήλους των Τοπικών Διευθύνσεων, επί ενστάσεων κατά πράξεων ή αποφάσεων που έχουν εκδώσει ή επί προσφυγών κατά αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών των Τοπικών Διευθύνσεων, όπου αυτή κρίνεται αναγκαία.

η. Η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων, κατόπιν αίτησης από τα αρμόδια Τμήματα Ασφάλισης και Εισφορών των Τοπικών Διευθύνσεων, για διεκπεραίωση ζητημάτων που εκκρεμούν σε αυτές και ενδεικτικά αφορούν σε:

ηα) επιστροφή εισφορών,

ηβ) συνυπευθυνότητα επιχειρήσεων,

ηγ) χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας,

ηδ) υπαγωγή στην ασφάλιση και

ηε) διαπίστωση σταδίου εργασιών οικοδομοτεχνικών έργων.

Νέα πλατφόρμα στο efka.gov.gr καταγγελίας

Οι καταγγελίες υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του e-ΕΦΚΑ. Κατ’ εξαίρεση (π.χ. αδυναμία χρήσης του συστήματος) δύναται να υποβληθούν χειρόγραφα ενώπιον των αρμόδιων Υπηρεσιών. Οι καταγγελίες διεκπεραιώνονται με τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου, όπου απαιτείται, και ολοκληρώνονται με τη διενέργεια ουσιαστικού ελέγχου εφόσον προηγηθεί κλήση του εργοδότη σε ακρόαση. Οι αποφάσεις που εκδίδονται κοινοποιούνται στον εργοδότη και τον ασφαλισμένο και εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή τους δύναται να ασκηθεί ένσταση κατά αυτών, ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Επιτροπών των Τοπικών Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ. Οι προθεσμίες διεκπεραίωσης αιτημάτων πολιτών εφαρμόζονται όπως αυτές προβλέπονται στα άρθρα 6 και 7 του ν. 3242/2004 (Α’102).

Νέα πλατφόρμα στο efka.gov.gr καταγγελίας. Τα Πρόστιμα

Στην περίπτωση που οι ελεγκτές διαπιστώσουν ότι κάποιος εργαζόμενος δεν αναγράφεται στον πίνακα Ε4, επιβάλουν Πράξη Επιβολής Προστίμου (ΠΕΠ), για αδήλωτη εργασία σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρα 5-8 του ν. 4554/2018) όπως ισχύει. Αντίγραφα των ΠΕΠ κοινοποιούνται στον εργοδότη με ευθύνη του εκδότη αυτών. Οι ΠΕΠ εκδίδονται αυτοδίκαια χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη κλήση για ακρόαση του εργοδότη. Κατά των ΠΕΠ είναι δυνατή η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου.

Με ευθύνη του Τμήματος Προγραμματισμού, Υποστήριξης Ελέγχων και Αποτελεσμάτων ή του Τμήματος Διοίκησης και Υποστήριξης, κατά το μεταβατικό στάδιο μέχρι τη μηχανογραφική έκδοση των ΠΕΠ, τηρείται βιβλίο χειρόγραφων ΠΕΠ με προσυμπληρωμένο τον αύξοντα αριθμό με ειδική σήμανση. Πριν την έκδοση κάθε πράξης, συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα εξής πεδία: Αριθμός Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ), επωνυμία επιχείρησης, ποσό πράξης, εκδότης, ημερομηνία, υπογραφή.


Σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4635/2019 αν, κατόπιν επανέλεγχου που πραγματοποιείται εντός τριών (3) ετών από τον πρώτο έλεγχο, διαπιστωθεί ότι ο ίδιος εργοδότης απασχολεί ξανά ανασφάλιστους εργαζόμενους, το πρόστιμο των δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500) € προσαυξάνεται

α) κατά 100% για την πρώτη μετά την αρχική παράβαση και

β) κατά 200% για κάθε μεταγενέστερη παράβαση. Επιβάλλεται το πρόστιμο της ΠΕΠΥ και οι παραβάτες εργοδότες εκπίπτουν του δικαιώματος παραμονής στο ευνοϊκό καθεστώς ρύθμισης (ν. 4554/2018 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4635/2019) ή μελλοντικής υπαγωγής του σε αυτό.

Source link